Selecteer een pagina

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

filterfloor voor minder emmissie, meer dierenwelzijn en een vruchtbare bodem

Filterfloor: gezonde dieren, gezonde bodem, gezond milieu!

Een gezonder leven voor bodem, dieren en milieu. Dat is het doel van Filterfloor.
Met de emissiearme Filterfloor in uw stallen lopen, liggen en leven uw dieren in een comfortabele en gezonde stalomgeving. Hierdoor kan het welzijn en de levensduur van uw vee verder toenemen.
Bovendien verbetert Filterfloor de luchtkwaliteit door het terugdringen van ammoniak- en broeikasgasemissies. Tot slot blijven mineralen en organischestof behouden voor de verbetering van de bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en waterregulatie in de uw bodem.
Zo draagt Filterfloor bij aan duurzame en, circulaire landbouw.

De voordelen van Filterfloor

N

minder kosten, meer opbrengsten

N

meer dierenwelzijn

N

gezondere werk- en leefomgeving

N

bodemverbetering

N

vermindering van (broeikasgas) emissies

N

een positief imago voor de veehouderij

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

melkvee

Melkvee

Filterfloor stimuleert welzijn en gezondheid van uw melkvee.

varkens

Varkens

Schone leefomgeving bevordert welzijn van nature zindelijke varkens.

geiten

Geiten

Een comfortabele, droge stalomgeving voor uw geiten.

paarden

Paarden

Ligcomfort en goede grip bij het lopen voor uw paarden.

vruchtbare bodem met filterfloor

Bodem

Organische mest stimuleert bodemvruchtbaarheid, humusvorming en biodiversiteit.

Hoe werkt Filterfloor?

Waardevolle organische meststoffen door scheiding van urine en vaste mest

Filterfloor scheidt urine en vaste mest(feces) direct in de stal. Hierdoor ontstaan er twee waardevolle meststromen waarvan de mineralen en organischestof beter behouden blijven. Zo levert Filterfloor een belangrijke bijdrage binnen de mineralenkringloop. De gescheiden meststoffen kunt u afzonderlijk opslaan en gebruiken op maat, onder meer voor:

Bodemverbetering

U kunt de gescheiden stromen gebruiken voor bodemverbetering: organische stof en fosfaat (P) uit vaste mest, stikstof (N) en kali (K) uit dunne fractie. Composteren of fermenteren legt mineralen vast en houdt de organische stof beschikbaar voor een stabiele humusopbouw. 

Mineralenconcentraat

Scheiding bij de bron maakt verwerking tot mineralenconcentraat toegankelijker.

Mestvergisting

U kunt de dagverse mest vergisten voor biogas, waarmee u groene energie kunt opwekken.  De digistaat is bruikbaar voor bodemverbetering. 

Beter dierenwelzijn met Filterfloor

Filterfloor verbetert het welzijn van uw koeien, varkens, paarden en geiten. Met Filterfloor verminderd u het risico op:

$

kreupele dieren

$

klauwproblemen

$

oogklachten

$

luchtwegproblemen

$

stressgerelateerde dierziekten

Betere bodemkwaliteit dankzij emissiearme stalsystemen

Filterfloor reduceert emissie van ammoniak (NH3), methaan (CH4), waterstofsulfide (H2S), blauwzuurgas (HCN), kooldioxide (CO2) en lachgas (N2O). Hierdoor verbetert de zuiverheid van lucht in de stallen, een impuls voor de gezondheid van uw dieren. Bovendien zorgen emissiearme stalsystemen met Filterfloor voor behoud van mineralen en organische stof in de mest. Dit verbetert de vruchtbaarheid, structuur en waterregulatie in   de bodem sterk.

Filterfloor

Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

copyright 2023 Filterfloor