Selecteer een pagina

Blog filterfloor

Gezonde dieren produceren meer en kosten minder

Melkvee, varkens, paarden en geiten houden met oog voor dierenwelzijn

Veel minder emissie per kilo vlees of liter melk

Closing the mineral cycles at farm level

Blog filterfloor

Gezonde dieren produceren meer en kosten minder

Melkvee, varkens, paarden en geiten houden met oog voor dierenwelzijn

Veel minder emissie per kilo vlees of liter melk

Closing the mineral cycles at farm level

filterfloor voor minder emmissie en vruchtbare bodem

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw voor behalen doelen klimaatakkoord Parijs 2020-2050.
Minder afval, optimaal hergebruik van reststromen, minder emissies van onder meer CO2 en meer bodemgezondheid en biodiversiteit. Het zijn enkele facetten waarin de landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan het halen van de doelen die zijn gesteld in Klimaatakkoord Parijs 2020-2050. Het innovatieve Filterfloorsysteem draagt bij aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw.

Lees meer

Hoe voeden we de wereld in 2050?

De huidige beschikbare vruchtbare landbouwgrond en de CO2 -uitstoot kan een belemmering vormen om iedereen te voorzien van voldoende en gezond voedsel. Om te voorkomen dat de aarde tegen haar grenzen aanloopt zal er wereldwijd op een duurzame en ecologische wijze voedsel geproduceerd moeten gaan worden. Filterfloor levert een bijdrage aan de circulaire landbouw.

Lees meer

Organische mest in plaats van drijfmest en kunstmest

Organische mest in plaats van drijfmest en kunstmest.
Scheiding van urine en feces bij de bron levert twee organische meststromen op met behoud van
vele waardevolle elementen. Dat maakt organische mest zoals die ontstaat bij
gebruik van Filterfloor aanzienlijk waardevoller dan drijfmest. Besparing op kunstmestgebruik en mogelijkheden tot kelderloos bouwen zijn
enkele voordelen bij het gebruik van de Filterfloor.

Lees meer

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

    Filterfloor

    Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

    De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

    copyright 2023 Filterfloor