Selecteer een pagina

Concept filterfloor

Gezonde dieren produceren meer en kosten minder

Melkvee, varkens, paarden en geiten houden met oog voor dierenwelzijn

Veel minder emissie per kilo vlees of liter melk

Closing the mineral cycles at farm level

Concept filterfloor

Gezonde dieren produceren meer en kosten minder

Melkvee, varkens, paarden en geiten houden met oog voor dierenwelzijn

Veel minder emissie per kilo vlees of liter melk

Closing the mineral cycles at farm level

filterfloor voor minder emmissie en vruchtbare bodem

Filterfloor, innovatieve oplossing voor veehouders met de natuur als inspiratiebron

Landbouw en natuur moeten elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Dat is het idee achter regeneratieve landbouw. In het kader van Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 om klimaatverandering een halt toe te roepen werken wij al jaren aan een ingenieuze innovatie op grond van een eenvoudig uitgangspunt: de natuur als inspiratiebron.

Impuls voor transitie tot klimaatneutrale landbouw

Om klimaatneutrale landbouw te bewerkstelligen, is een transitie nodig in ons denken en handelen. Filterfloor draagt bij aan het circulaire voedselsysteem met een even eenvoudige als veelzijdige oplossing. Filterfloor draagt bij aan herstel van aangetaste bodem, grotere biodiversiteit, betere mineralenkringloop en reductie van emissies

Welke problemen lost de emissiearme Filterfloor op?

Waar urine en feces met elkaar in contact komen – onder meer op stalvloeren en in   drijfmestkelders – vormen zich schadelijke gassen. Zo zorgt contact tussen het enzym urease uit feces en ureum in urine voor een chemische reactie waardoor zich ammoniak vormt. De vorming van drijfmest zorgt voor vele ongewenste effecten:

K

De omzetting van reactief stikstof N2 naar het ammoniak NH3, wat schadelijk is voor het milieu in en buiten de stal.

K

Het vormen van broeikasgas emissies zoals methaan(CH4), lachgas(N2O) en (CO2) , wat schadelijk en gevaarlijk  is in de stal en de buitenlucht.

K

Het mineraal- en het organischestof gehalte  neemt af door het rottingsproces dat optreedt tijdens de opslag van drijfmest.

Het scheiden van urine en feces bij de bron met de Filterfloor reduceert emissies waardoor mineralen en organische stof  beter beschikbaar blijven voor bemesting van planten en voor voeding van de bodem.

De natuur als inspiratie

Wij vonden onze inspiratie in de natuurlijke zuivering van grondwater en het natuurlijke excretie gedrag van dieren. Grondwater wordt gezuiverd doordat het een lange weg aflegt door verschillende lagen klei, zand, grind en gesteentes die samen een uitstekend, natuurlijk filter vormen. Bij de meeste dieren is het zo geregeld dat urine en feces niet gelijktijdig het lichaam verlaten hierdoor wordt in de natuur de ammoniak vorming tot een minimum beperkt. 

Deze natuurlijke wijze van filtratie en scheiding is het fundament onder de emissie reducerende Filterfloor.

Filterfloor, een natuurlijke oplossing

De Filterfloor bootst het natuurlijke filtratie en scheidingsproces na. De panelen  zijn opgebouwd uit een recyclebaar kunststof rooster en synthetische vochtdoorlatende lagen die de dunnefractie (urine) draineert en de dikkefractie (feces) achterlaat op het oppervlakte.

Deze lagen vormen een droog en enigszins zacht oppervlak. De filterende werking en het verende karakter van de lagen waarborgen comfort en doorstroming van urine. De urine stroomt onder het paneel naar een afvoerpunt voor opslag. U kunt de dikke fractie handmatig of machinaal verwijderen en opslaan in een vaste-mestopslag.

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

    Filterfloor

    Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

    De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

    copyright 2023 Filterfloor