Selecteer een pagina

Efficiënt omgaan met mineralen binnen de kringloop 

Fossiele mineralen zoals fosfaat en kalium die via mijnbouw gewonnen worden zijn eindig. Het is daarom zaak om mineralen efficiënt te gebruiken met minimale verliezen. Veel mineralen gaan verloren bij de chemische reactie tot mestgassen bij de vorming van drijfmest. Filterfloor voorkomt dit en draagt zo bij aan een efficiënte mineralenhuishouding. Aanvulling van de cruciale mineralen in de bodem kan ook met grondstoffen die lokaal voortkomen uit reststromen zoals mest. Dat minimaliseert de verliezen binnen de mineralenkringlopen. 

Het belang van fosfaat

Fosfaat is een van de belangrijkste bouwstenen voor het leven op aarde. Zonder fosfaat is er geen leven mogelijk, daarom is het van groot belang dat er voldoende fosfaat beschikbaar blijft. Door het hergebruik wordt de nutriëntenkringloop zoveel mogelijk gesloten.  Bij duurzaam hergebruik van fosfaat uit dierlijke mest snijdt het mes daarom niet aan twee, maar zelfs aan drie kanten: het is voor de landbouwer een aantrekkelijke kostenbesparing, het levert een belangrijke bijdrage aan de transitie naar kringlooplandbouw op en maakt ons minder afhankelijk van landen, waar de fosfaat wordt gewonnen, zoals China en Marokko

Kostbare productie van kalium

Kalium voor gebruik in de landbouw wordt gewonnen door mijnbouw. Deze winning is kostbaar proces vanwege het gebruik van veel energie. Dit brengt uitstoot van broeikasgassen met zich mee.

Wat kan Filterfloor hierin betekenen?

Filterfloor voorkomt de vorming van drijfmest door scheiding van dunne en dikke fractie bij de bron. Hierdoor blijven organische stof en nutriënten beter beschikbaar voor het bemesten op maat.