Selecteer een pagina

Blog

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

Blog

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

filterfloor voor minder emmissie en vruchtbare bodem

Op naar de tien miljard mensen, hoe voeden we al die monden? 

De Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) verwacht dat de  wereldbevolking tot 2050 groeit tot zo’n 10 miljard mensen. De huidige beschikbare vruchtbare landbouwgrond en de CO2 -uitstoot kan een belemmering vormen om iedereen te voorzien van voldoende en gezond voedsel.  Om te voorkomen dat de aarde tegen haar grenzen aanloopt zal er wereldwijd op een duurzame en ecologische wijze  voedsel geproduceerd moeten gaan worden. Filterfloor levert een bijdrage aan de circulaire landbouw.

 

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw of circulaire landbouw is een duurzaam en ecologisch landbouwsysteem waarbij de kringlopen zoveel mogelijk worden gesloten door efficiënter gebruik van grondstoffen en deze te hergebruiken uit afvalstromen.   Een gezonde bodem met voldoende biodiversiteit is hierbij een essentiële basis. Organische mest is een belangrijke leverancier van organischestof voor het verbeteren van  de bodemstructuur, biodiversiteit en de humusvorming.

 

Wat kan Filterfloor hierin betekenen?

Filterfloor scheidt dunne en dikke fractie bij de bron. Urine en feces van onder meer koeien, varkens, paarden en geiten worden direct gescheiden in twee waardevolle meststromen. Er ontstaat geen drijfmest met de bijbehorende mestgassen. Hierdoor blijven kostbare mineralen  en organische stoffen behouden voor (lokale) bodemverbetering. Met minder of geen gebruik van kunstmest – kostenbesparing en CO2-reductie – leveren landbouwers een bijdrage aan de verlaging van de carbon footprint . Bovendien draagt gerichte organische bemesting bij aan meer biodiversiteit, een betere waterregulatie, CO2 opslag  en een gezondere bodem, dit is een waarborg voor de toekomstige voedsel voorziening.

 

 

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

  Lees ook deze blog berichten

  Hoe voeden we de wereld in 2050?

  Kringlooplandbouw

  Filterfloor

  Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

  De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

  copyright 2023 Filterfloor