Selecteer een pagina

Blog

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

Blog

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

filterfloor voor minder emmissie en vruchtbare bodem

 

Organische mest in plaats van drijfmest en kunstmest

Scheiding van urine en  feces bij de bron levert  twee organische meststromen op met behoud van vele waardevolle elementen. Dat maakt organische mest zoals die ontstaat bij
gebruik van Filterfloor aanzienlijk waardevoller dan drijfmest.  Besparing op kunstmestgebruik  en mogelijkheden tot kelderloos bouwen zijn
enkele voordelen bij het gebruik van de Filterfloor.

 

Waarom organische mest in plaats van kunstmest?

Kunstmest bevat synthetische vervaardigde mineralen zoals stikstof (N) en fossiele grondstoffen zoals fosfaat (P) en kalium (K). Kunstmest bevat echter geen organische stof die de biodiversiteit en het bodemleven stimuleren. Bovendien dragen de delving, productie en transport van de (eindige) fossiele grondstoffen fors bij aan de CO2-footprint, onder meer door het hoge gasverbruik bij de productie en het transport over vaak grote afstanden naar de gebruiker. Door mest te scheiden bij de bron blijven mineralen en organische stof beter behouden voor (lokaal) hergebruik en verbetering van de biodiversiteit in de bodem.  Filterfloor draagt op deze manier bij aan kostenbesparing en het terugdringen van de carbon footprint van de landbouw.

 

Waarom organische mest in plaats van drijfmest?

De opslag van drijfmest vindt over het algemeen plaats onder zuurstofloze omstandigheden (anaeroob). Hierbij ontstaat een rottingsproces dat schadelijk is voor de, biodiversiteit in de bodem, de dieren in de stal en de atmosfeer door de vorming van schadelijke rottingsgassen of mestgassen zoals methaan (CH4), ammoniak (NH3) waterstofsulfide (H2S), blauwzuurgas (HCN), lachgas (N2O) en kooldioxide (CO2). Bovendien maakt de rotting waardevolle mineralen en organische stof minder beschikbaar. Ook  trekt dit  vliegen aan die onrust veroorzaken en zelfs ziektes kunnen overbrengen op het vee. Drijfmest levert schadelijke effecten op voor de biodiversiteit in het bodemleven terwijl gerijpte structuurrijke mest juist de biodiversiteit zoals bacteriën, schimmels en wormen in de bodem stimuleert. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid.

 

 

 

 


 

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

  Lees ook deze blog berichten

  Hoe voeden we de wereld in 2050?

  Kringlooplandbouw

  Filterfloor

  Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

  De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

  copyright 2023 Filterfloor