Selecteer een pagina

Over ons

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

Over ons

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

filterfloor voor minder emmissie en vruchtbare bodem

Mestscheiding aan de bron met filterfloor

Filterfloor is een startup die zich sinds enkele jaren bezighoudt met mestscheiding aan de bron. Vanuit het oogpunt van diergezondheid, dierenwelzijn, bodemverbetering en emissiereductie ontwikkelen en testen wij het gepatenteerde emissiearme Filterfloorsysteem. Dankzij dit unieke Filterfloorsysteem is drijfmest verleden tijd.

Over Filterfloor

Filterfloor is gevestigd in Lemmer. Onze mensen hebben ruim twintig jaar ervaring in de levering en hergebruik van een breed scala bouw- en grondstoffen voor de sectoren bouw en infra.  Onze focus ligt op prefab-oplossingen. Met onze oplossingen streven we naar  een hoge, constante kwaliteit met als uitgangspunt: duurzaam en geschikt voor hergebruik met het behoud van zoveel mogelijk economische restwaarde.

Een sterk alternatief voor emissiearme betonvloeren en luchtwassers

Filterfloor is een uitstekend alternatief voor bestaande emissiearme stalsystemen die ammoniak-uitstoot beperken, zoals kostbare emissiearme betonvloeren en luchtwassers. Het innovatieve concept heeft vele voordelen ten opzichte van deze oplossingen: naast de verplichte ammoniakreductie, verbetert Filterfloor ook het dierenwelzijn, veiligheid en hergebruik van mineralen en organische stof.

Alternatief voor emissiearme betonvloeren

Emissiearme betonvloeren hebben als doel de urine snel af te voeren naar de mestkelder. Daardoor komt de urine niet in de stal in aanraking met de mest en vormt zich hier minder ammoniak (NH3). Echter, beide fracties komen in de mestkelder – onder de afgesloten emissiearme betonvloer – alsnog samen. In de drijfmest, die zo gevormd wordt,  ontstaat een rottingsproces (anaeroob proces)  met ingrijpend verlies van organische stof en mineralen. Er ontstaan gevaarlijke broeikasgassen zoals methaan (CH4) en lachgas (N2O). De Filterfloor voorkomt drijfmest door scheiding bij de bron en reduceert emissievorming in de stal én in de mestkelder.

Alternatief voor luchtwassers

Luchtwassers zuiveren de lucht die de stal verlaat. De stallucht wordt via een filterpakket door middel van sproeiers biologisch of chemisch gewassen voordat het naar buiten wordt afgevoerd. Deze end-of-pipe-oplossing voorkomt dat schadelijke gassen en fijnstof in de buitenlucht terechtkomen. Maar luchtwassers hebben geen positief effect op diergezondheid, dierenwelzijn en veiligheid: ze doen niks aan de luchtkwaliteit in de leefomgeving van de dieren. De emissiearme Filterfloor is een ecologische oplossing met een zeer positief effect op de gezondheid en het welzijn van uw dieren.

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

    Filterfloor

    Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

    De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

    copyright 2023 Filterfloor