Selecteer een pagina

Voordelen

Gezonde dieren produceren meer en kosten minder

Melkvee, varkens, paarden en geiten houden met oog voor dierenwelzijn

Veel minder emissie per kilo vlees of liter melk

Closing the mineral cycles at farm level

Voordelen van Filterfloor

Gezonde dieren produceren meer en kosten minder

Melkvee, varkens, paarden en geiten houden met oog voor dierenwelzijn

Veel minder emissie per kilo vlees of liter melk

Closing the mineral cycles at farm level

Filterfloor voor minder stikstofemissie en vruchtbare bodem

De vele voordelen van mest scheiden bij de bron met Filterfloor

Het innovatieve emissiearme Filterfloorsysteem biedt vele voordelen. Meer dierenwelzijn en betere diergezondheid betekent in veel gevallen minder kosten. Daarnaast is meer financieel voordeel mogelijk omdat uw organische mest van aanzienlijk betere kwaliteit blijft. De mineralen blijven beter behouden. Deze organische bemesting stimuleert de biodiversiteit en verbetert de bodemvruchtbaarheid. Dit resulteer in optimale opbrengsten. 

Ook stimuleert Filterfloor het maatschappelijk verantwoord ondernemen van uw bedrijf. Filterfloor voorkomt vorming van drijfmest en de daarmee gepaard gaande emissies van onder meer ammoniak en  broeikasgassen zoals methaan, lachgas, kooldioxide en waterstofsulfide.

Dierenwelzijn

 De Filterfloor is comfortabel. De bodem is enigszins zacht waardoor uw dieren ontspannen liggen en lopen en zo ook in de stal hun natuurlijke gedrag vertonen.  Er komt minder ammoniakgas in de stallucht terecht, waardoor de dieren schone lucht ademen. Voldoende grip zorgt voor een vertrouwd en zeker gevoel. Filterfloor is ook een alternatief voor organische bodems zodat er minder  onderhoudsgevoelig strooisel nodig is voor droog loop- en ligcomfort. De vloer vermindert het risico op stress en gezondheidsproblemen waardoor de levensduur kan toenemen.

Diergezondheid

Filterfloor scheidt de meststromen bij de bron. Dit voorkomt emissies van schadelijke drijfmestgassen in de stal doordat er geen sprake meer is van een rottingsproces in de drijfmestkelder. Hierdoor verbetert het leefmilieu voor de dieren en werkmilieu voor hun verzorgers sterk. Bovendien zijn de vochtdoorlatende vloerdelen droog, zacht en enigszins indrukbaar zodat de dieren in de stal comfortabel en in een natuurlijke houding lopen en liggen. Dit voorkomt het risico op fysieke klachten bij onder meer koeien en paarden, zoals klauw- hoef of gewrichtsproblemen.

Waardevolle meststromen

Emissiearme betonvloeren hebben als doel de urine snel af te voeren naar de mestkelder. Daardoor komt de urine niet in de stal in aanraking met de mest en vormt zich minder ammoniak (NH3) in de stal. Echter, beide fracties komen in de mestkelder – onder de afgesloten emissiearme betonvloer – alsnog samen. In de drijfmest ontstaat een  rottingsproces (anaeroob proces) dit veroorzaakt een ingrijpend verlies van organische stof en mineralen. Er ontstaan gevaarlijke broeikasgassen zoals o.a. methaan (CH4) en lachgas (N2O). De Filterfloor voorkomt drijfmest door scheiding bij de bron en reduceert emissievorming in de stal én in de mestkelder.

Bodemverbetering

Vaste mest bevat veel organisch stof. Door directe scheiding bij de bron blijft deze beter beschikbaar. Het toevoegen van organische stof verrijkt de humuslaag en verbetert de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid. U kunt dit zelfs nog verder verrijken door toevoeging van plantaardig materiaal voor extra koolstof in de humuslaag. Zo’n gezonde bodem is essentieel, een waarborg voor meer opbrengst, een betere waterhuishouding en CO2-opslag.

Milieu

De huidige emissiemetingen conform het Rav-protocol (Regeling ammoniak en veehouderij) is gericht op reductie van ammoniak die ontstaat in de stal door snelle afvoer van beide fracties naar de kelder. Door het scheiden bij de bron en gescheiden opslaan van beide fracties ontstaat er geen drijfmest meer. Dit dringt de uitstoot van ammoniak maar ook  broeikasgas emissies die worden gevormd in de opslag sterk terug.

Wereldwijd toepasbaar

De Filterfloor biedt kansen en oplossingen in landen over de hele wereld, zoals landen waar bodemgezondheid ondermaats is en kunstmest niet of beperkt beschikbaar is.

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

    Filterfloor

    Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

    De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

    copyright 2023 Filterfloor